डाउनलोड
सि न‍ डाउनलोड  
व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ Download
व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६८ Download
व्यवस्थापिका-संसदका महासचिव तथा सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५५ Download
व्यवस्थापिका-संसद आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६५ Download
व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ Download
अन्तरिम संबिधान २०६३ (English) Download
संबिधानसभा (व्यवस्थापिका-संसदको कार्य संचालन) नियमावली, २०६५ Download
संबिधानसभा (व्यवस्थापिका-संसदको कार्यसंचालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६८ Download
संबिधानसभा (व्यवस्थापिका-संसदको कार्यसंचालन) नियमावली, २०६५ (English) Download
१० Benchmarks and Self-Assessment Frameworks for Democratic Parliaments Download
११ Parliament and Accountability BRIEFING Paper and INDEX Download
१२ PARLIAMENT AND CITIZENS BRIDGING THE GAP THROUGH GREATER TRANSPARENCY Download
१३ Parliamentory Monitoring Download
१४ STRENGTHENING THE UGANDA PARLIAMENTARY SCORECARD Download
१५ THE CHANGING ROLE OF PARLIAMENT IN THE BUDGET PROCESS Download
१६ Mumbai MLA Card_2012 Download
१७ अन्नपूर्णपोष्ट सभा १-८ Download
१८ अन्नपूर्णपोष्ट सभा २-७ Download
१९ अन्नपूर्णपोष्ट सभा ३-६ Download
२० अन्नपूर्णपोष्ट सभा ४-५ Download
२१ CA Rules 2070 Download
२२ CA (Legislative Function) Rule 2070 Download
२३ CA Rule 2070 Pharakmat Download
२४ Constituent Assembly mirror 2065-69 Download
मत सर्वेक्षण

तपाईलाई संबिधानको मस्यौदा कस्तो लग्यो ?

Search For MP
Subscribe Newsletter
आउँदा कार्यक्रमहरु